Μεταλλικο Κρεβατι Διπλο Συνεχίζοντας σε.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 18:52, 16. Jan. 2020154.16.18.221 (Diskussion). . (4.599 Bytes) (+4.599 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „φντασμα κοντ στην Φουερτ" style="max-width:450px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Μεταλλικά Κρεβάτια Μ…“)