Τρίμηνη Ασφάλεια Αυτοκινήτου Και Μηχανής.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 08:00, 10. Feb. 2019154.16.52.193 (Diskussion). . (4.208 Bytes) (+4.208 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Ασφάλεια Αυτοκινήτου Full Περιεκτική Από €249, Το Χρόνο!<br><br>Σύγκριση τιμών ασφαλειών αυτ…“)