Το Ψευτικο Χρεοσ Και Ο Δανεισμοσ Του.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 13:39, 6. Jun. 2019181.214.209.213 (Diskussion). . (5.479 Bytes) (+5.479 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „στοκφωτογραφε09 & εικ" style="max-width:450px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Στέλνοντας Την Μπάλα Στα…“)