Στρωματα Eshop Όχι μόνο μπορεί αλλά διαθέτει.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 20:43, 12. Feb. 2019179.61.145.47 (Diskussion). . (6.126 Bytes) (+6.126 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Κινδυνοσ Για Την Παγκοσμια Οικονομια ~ Αττικοσ Σφυγμοσ<br><br>Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοπο…“)