Στα Κρεβάτια Τα Ξένα Δικά σας τα δεδομένα.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 18:48, 16. Jan. 2020185.143.230.197 (Diskussion). . (7.152 Bytes) (+7.152 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Μεταλλικά Κρεβάτια Με 5 Έτη Εγγύηση<br><br>Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι εσωτερικές…“)