Σελίδα 2 Ταυτόχρονα φαίνεται πως.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 18:23, 16. Jan. 2020179.61.163.91 (Diskussion). . (7.491 Bytes) (+7.491 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Στρώμα Ύπνου DIAMOND.<br><br>Είναι ένα στρώμα λατέξ κατάλληλο για σας; Αν προσπαθείτε να προσδ…“)