Ραφια Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 19:26, 16. Jan. 2020185.143.230.197 (Diskussion). . (4.371 Bytes) (+4.371 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Απριλίου 2018<br><br>Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι εσωτερικές για το στρώμα. Κρεβάτια…“)