Προτάσεις Για Την Αναδιοργάνωση Των ΤΘ .: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 16:05, 9. Feb. 2019179.61.145.47 (Diskussion). . (3.287 Bytes) (+3.287 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Ταχι Κατερινη, Eurotaxi Κατερ[http://www.Express.Co.uk/search/%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%83/ ινησ]<br><br>Ασφάλεια Αυτοκινήτο…“)