Προσφορες Φαγητου Περιστερι Λίγα πράγματα.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 01:25, 9. Jan. 2020185.143.230.197 (Diskussion). . (5.472 Bytes) (+5.472 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Νέο Κέντρο Επίπλου<br><br>Στρώματα Ύπνου Ελληνικά. Η θερμοκρασία του αέρα πέφτει όσο ανεβ…“)