Πλεονεκτήματα Και Μειονεκτήματα H BOX STROM.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 04:15, 10. Feb. 2019179.61.145.47 (Diskussion). . (6.042 Bytes) (+6.042 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Τα Παιδιά Πρέπει Να Κοιμούνται Με Τους Γονείς Μέχρι Τα Πέντε Τους"<br><br>Είναι ένα στρώμα…“)