Παραθυρο Στον Κοσμο Με πληθυσμο γυρω στο.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 23:29, 19. Feb. 2019179.61.145.47 (Diskussion). . (5.253 Bytes) (+5.253 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Orion Strom<br><br>Τα στρώματα της σειράς Excessive High quality" διαθέτουν τα υψηλότερα ελατήρια Pocket Springs…“)