Ντυμένα Για να ενημερώνεστε καθημερινά για.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 09:02, 11. Feb. 2019179.61.145.47 (Diskussion). . (8.476 Bytes) (+8.476 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „120εκ. Με Αποθηκευτικό Χώρο MANHATTAN<br><br>Η συνέχεια της επίσκεψής σας στο Ηλεκτρονικό κατάσ…“)