Νοεμβρίου 2018 Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι εσωτερικές για το στρώμα.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 14:27, 16. Jan. 2020185.143.230.197 (Diskussion). . (6.343 Bytes) (+6.343 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Σαλονια Προσφορα Κατασκευς Μας<br><br>Τα μεταλλικά κρεβάτια αποτελούν μια ξεχωριστή κατη…“)