Μαξιλαρια Ξαπλωστρασ I Do Not Know Who Painted This.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 03:12, 7. Jun. 2019181.214.209.213 (Diskussion). . (4.952 Bytes) (+4.952 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „ΒΑΣΩ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΡΙΖΟΧΑΡΤΑ DECOUPAGE ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΛΛΑ DECOUPAGE ΒΕΡ…“)