Διπλα Υπερδιπλα Μεταλλικα Κρεβατια Οι.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 00:19, 17. Jan. 2020179.61.163.91 (Diskussion). . (7.033 Bytes) (+7.033 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Vavourakis<br><br>Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι εσωτερικές για το στρώμα. Μελέτη, σχεδια…“)