Διανομη Και Μοιρασμα Φυλλαδιων Στην Νεα.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 18:16, 10. Feb. 2019191.101.79.36 (Diskussion). . (6.066 Bytes) (+6.066 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Ασφάλειες Καλαμάτα<br><br>Από 1η Μαΐου 2015 σου δίνεται η δυνατότητα να ελέγξεις online μέσω ει…“)