Ασφαλεια Αυτοκινητου Τριμηνη Online Asfalistra.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 02:29, 10. Feb. 2019179.61.145.47 (Diskussion). . (4.338 Bytes) (+4.338 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Τρίμηνη Ασφάλεια Αυτοκινήτου<br><br>Όλα είναι έτοιμα και όπως ανακοινώθηκε, το Υπουργείο…“)