ύτερÎ.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 17:58, 16. Feb. 2019154.16.52.193 (Diskussion). . (4.263 Bytes) (+4.263 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Golden Hall<br><br>Αντλίες Θερμότητας - Αντλίες Θερμότητας Daikin και Hitachi για απ'ευθείας αγορά από…“)